Klauzula

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts:

Latviešu valodā:

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Liepājas pastāvīgajā šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40103171229, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

 

Angļu valodā:

Any dispute, controversy or claim arising out or related to this Agreement or the breach, termination or invalidity thereof shall be settled in the arbitration – Liepaja permament arbitration court, registration number: 40103171229,  in written in accordance with the rules and procedures of this Arbitration.

 

Krievu valodā:

Любой спор, разногласие или иск, вытекающие из данного договора, которые затрагивают его или его нарушение, прекращение или недействительность, будет разрешен в Лиепайском постоянном третейском суде, регистрационный номер: 40103171229, в письменном процессе и в соответствии с регламентом данного третейского суда.