Izdevumi

1.Tiesvedības maksas aprēķins:

1.1. Tabulā Liepājas pastāvīgās šķīrējtiesas, reģ. Nr. 40103171229 (turpmāk tekstā Šķīrējtiesa), tiesvedības maksas aprēķināšanai, izskatot lietu (strīdu) viena šķīrējtiesneša sastāvā.

Prasības summa Tiesvedības maksa
Līdz EUR 1000.00 EUR 250.00
No EUR 1000.01 līdz EUR 7000.00 EUR 250.00 plus 5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 1000.00
No EUR 7000.01 līdz EUR 28500.00 EUR 550.00 plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 7000.00
No EUR 28500.01 līdz EUR 142300.00 EUR 1410.00 plus 2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 28500.00
No EUR 142300.01 līdz EUR 711400.00 EUR 3686.00 plus 1.25 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 142300.00
Vairāk par EUR 711400.00 EUR 7113.75 plus 0.75 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 711400.00

Par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē – EUR 500.00.

 

2. Citi tiesvedības izdevumi:

2.1. Pusei, kura vēlās, lai Šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā Šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 200.00 (divi simti) apmērā. Ja Šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par divām stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosākama pēc likmes EUR 120.00 (simts divdesmit) stundā, kas maksājami par katru papildus stundu. Avansa maksājuma apmēru nosaka Šķīrējtiesa.

2.2. Par lietas materiālu kopijas izgatavošanu EUR 1,00 (viens) par vienu lapu. Par Šķīrējtiesas nolēmuma noraksta atkārtotu izsniegšanu EUR 25,- (divdesmit pieci) par eksemplāru.

 

3. Citi noteikumi, kas saistīti ar tiesvedības izdevumiem:

3.1. Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

Biedrība “Par Sociālo Taisnīgumu

Reģ.Nr.40008126121

AS “SWEDBANK”, S.W.I.F.T. kods HABALV22

konta nr.LV08HABA0551020523812Izdevumi apstiprināti ar Liepājas Pastāvīgās Šķīrējtiesas vienīgā dibinātāja biedrības „Par sociālo taisnīgumu”, reģ.Nr.40008126121, 2014.gada 07.jūlija lēmumu Nr. 2.

Šķīrējtiesas izdevumi ir spēkā no 2014.gada 08. jūlija.

Procesa izdevumi norādīti bez Pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN)